21
okt
Bratislavské právnické fórum - Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Praf UK organizuje v dňoch 21. a 22. októbra 2016 konferenciu venovanú téme extrémizmu. Konferencia bude súčasťou Bratislavského právnického fóra....
24
aug
Vyšiel zborník z konferencie Premeny ústavného práva
Lysý, M. – Považan, M. (eds.): Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25.9.2014 v Bratislave. Bratislava: Atticum, 2014, 294 s....
14
okt
Vyšlo nové číslo časopisu Historia et theoria iuris
Druhé číslo časopisu Historia et theoria iuris v roku 2015 bolo zamerané na tému významu právnych dejín a súvisiacich predmetov vo vzdelávacom procese na slovenských právnických fakultách i vo vysokoškolskom vzdelávaní vôbec. ...
19
jan
Zborník z 2. česko-slovenského stretnutia doktorandov a post doktorandov
Illyová, Z. - Štefanica, J. (eds.): 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva ...
01
jan
Nové vydanie časopisu Historia et theoria iuris
Časopis prináša zaujímavé vedecké články z rôznych oblastí dejín a teórie práva....
05
aug
Nová kniha: Moravania, Mojmírovci a Franská ríša
Nová kniha - Lysý, Miroslav: Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Bratislava: Atticum, 2014...